Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 15 2017

krolowaaajaszczur
Reposted fromshakeme shakeme viarzzkropka rzzkropka
9294 e51f
Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viarzzkropka rzzkropka
krolowaaajaszczur
0147 ccb5
Reposted fromkrzysk krzysk viarzzkropka rzzkropka
krolowaaajaszczur
6225 19d1
Reposted fromkrzysk krzysk viarzzkropka rzzkropka
krolowaaajaszczur
9963 8c57
touchme
krolowaaajaszczur

 Miałem szaloną ochotę na Twoje towarzystwo

bez względu na wszelkie erotyczne objawy
     

— 13/14 V 1923- Stanisław Ignacy Witkiewicz "Listy do żony"
http://nirvitii.soup.io/
Reposted fromnirvitii nirvitii viarzzkropka rzzkropka
krolowaaajaszczur
9949 fea7
Reposted fromkrzysk krzysk viarzzkropka rzzkropka
krolowaaajaszczur
5092 7ac3
Reposted fromoll oll viarzzkropka rzzkropka
krolowaaajaszczur
Nie byłam sobą przez kilka miesięcy, ale nikt nawet tego nie zauważył.
— wieczornie
Reposted fromweightless weightless viarzzkropka rzzkropka

February 18 2017

krolowaaajaszczur

Kiedyś,ktoś spojrzy na Ciebie,jakbyś była najlepszą rzeczą na świecie,

— wieczornie
Reposted fromweightless weightless viarzzkropka rzzkropka
krolowaaajaszczur
0184 4961
Reposted fromkwiatkozerca kwiatkozerca viarzzkropka rzzkropka
krolowaaajaszczur
lucky ones | via tumblr
Reposted fromweightless weightless viarzzkropka rzzkropka

July 09 2015

krolowaaajaszczur


I love when man does that. 
Reposted fromcaraseen caraseen viamoreorless moreorless
0322 29e6
Reposted fromindie indie viamoreorless moreorless
krolowaaajaszczur
Reposted fromconchiglia conchiglia viamoreorless moreorless
krolowaaajaszczur

Znowu to robisz, przywiązujesz się do każdego kto cię zauważy, bo jesteś samotna

— Biały Oleander
Reposted fromdelightedd delightedd viamoreorless moreorless

July 08 2015

krolowaaajaszczur
krolowaaajaszczur
0137 cd72 500
Reposted fromxalchemic xalchemic viajethra jethra

July 06 2015

7008 2c65 500
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viaToshi Toshi
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl