Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 18 2017

krolowaaajaszczur
0184 4961
Reposted fromkwiatkozerca kwiatkozerca viarzzkropka rzzkropka
krolowaaajaszczur
lucky ones | via tumblr
Reposted fromweightless weightless viarzzkropka rzzkropka

July 09 2015

krolowaaajaszczur


I love when man does that. 
Reposted fromcaraseen caraseen viamoreorless moreorless
0322 29e6
Reposted fromindie indie viamoreorless moreorless
krolowaaajaszczur
Reposted fromconchiglia conchiglia viamoreorless moreorless
krolowaaajaszczur

Znowu to robisz, przywiązujesz się do każdego kto cię zauważy, bo jesteś samotna

— Biały Oleander
Reposted fromdelightedd delightedd viamoreorless moreorless

July 08 2015

krolowaaajaszczur
krolowaaajaszczur
0137 cd72 500
Reposted fromxalchemic xalchemic viajethra jethra

July 06 2015

7008 2c65 500
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viaToshi Toshi
krolowaaajaszczur
3995 af96
Reposted frombukazla bukazla viaverena-i-p verena-i-p
krolowaaajaszczur
5689 1ae3
Reposted froma-antimatter a-antimatter
krolowaaajaszczur
7225 8f27
Reposted fromkarmacoma karmacoma viajethra jethra
krolowaaajaszczur

lubiła Go. Trochę bardziej niż wiosnę, dużo bardziej niż kawę, bardzo bardziej niż innych.

— nie wiem kim jestem w Twoich oczach, może wcale mnie w nich nie ma i spokojnie śpisz po nocach.
Reposted fromsweetnothingg sweetnothingg viajethra jethra
krolowaaajaszczur
7476 40ba
krolowaaajaszczur
2815 c6ad
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viajethra jethra
krolowaaajaszczur
Moja babcia często powtarzała mi: Nigdy nie mów mężczyźnie wszystkiego, dziecko - on i tak tego nie doceni, a będzie chciał więcej i więcej - i to ty będziesz zawsze tą złą. Gdy dasz mu wszystko, co ci zostanie? Musisz mieć swój kawałek siebie, jakiś mały sekret, choćby dotyczył tylko tego, jaką marmoladę lubisz najbardziej. Bo kiedy będzie naprawdę źle, będziesz mogła schować się z tą marmoladą i w jej smaku odnaleźć lekarstwo na twoje łzy.
— Alice Bloom
Reposted frompasazerka pasazerka viamiktoria miktoria
krolowaaajaszczur
1851 e85c
Reposted frommisza misza viamiktoria miktoria
krolowaaajaszczur
8700 3760 500

June 30 2015

krolowaaajaszczur
1934 19fc 500
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viamonjurka monjurka
krolowaaajaszczur
5319 b3b1
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaohsunbeam ohsunbeam
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl